Aktieägarna i

AXsensor AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 21 december 2023 kl. 16.30 via Teams alternativt via telefon.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införda i aktieboken på dagen för årsstämman. Anmälan görs till Jan Boström, jan.bostrom@axsensor.com.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman via Teams eller telefon kontaktar Jan Boström, jan.bostrom@axsensor.com, för anmälan och information om deltagande.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om
 8. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 9. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 12. Val av styrelse och i förkommande fall revisor
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag:

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 10):

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande totalt högst det vid tidpunkten för emissions beslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.

Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske för att erhålla finansiering för bolagets fortsatta expansion samt motivera anställda.

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för att registrera beslutet hos Bolagsverket.

För beslut måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget senast två veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär detta.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

 

Göteborg i november 2023

AXsensor AB (publ)

Styrelsen